Algemene Voorwaarden.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden
wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument
  gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: een natuurlijke persoon 18 jaren of
  ouder, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en of particulier een
  overeenkomst op afstand aangaat met Schotman;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking
  tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of
  afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de
  consument of Schotman in staat stelt om informatie, die aan
  hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
  raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
  maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om
  binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer / Schotman:                                                                                                                            de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand
  aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst,
  waarbij in het kader van een door Schotman georganiseerd
  systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
  sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
  technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde
ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Schotman;

Oudste Poortstraat 4

7041 AR ’s-Heerenberg (NL)

Telefoonnummer: +31 6 82786537

E-mailadres: info@schotman.online

KvK-nummer: 83058087

Btw-identificatienummer: NL003143523B65

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Schotman                       en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Schotman en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
  algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Schotman zijn                       in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
  mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
  afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
  consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
  consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
  voorwaarden langs elektronische weg kan worden gevonden. En op verzoek van de
  consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zal worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
  product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid
  van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
  tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
  bepaling, die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
  geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
  aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd
  om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
  Als Schotman gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Schotman niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is
  wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod
  zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

De prijs inclusief
belastingen voor particulieren en rechtspersonen en bedrijven;

De eventuele kosten van aflevering;

De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Schotman         de prijs garandeert;

De hoogte van het
tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de
techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag
dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; of de overeenkomst na
de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de
consument te raadplegen is;

De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van
de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
herstellen;

De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

De gedragscodes waaraan Schotman zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand
  op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen
  aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
  bevestigt Schotman onverwijld langs elektronische weg de
  ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze
  aanvaarding niet door Schotman is bevestigd, kan de consument
  de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Schotman passende           technische en organisatorische maatregelen ter
  beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
  veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Schotman       daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Schotman kan zich – binnen wettelijke kaders – op de
  hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,
  alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord
  aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Schotman op
  grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
  gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren, of
  aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Schotman zal bij het product of dienst aan de consument de
  volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
  consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van
  de vestiging van Schotman waar de consument met klachten terecht kan;b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
  uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Schotman deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
  uitvoering van de overeenkomst;

  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst, indien de overeenkomst een
  duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts
  van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
  overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, mits
  het product onaangebroken retour komt. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na
  ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument
  aangewezen en aan Schotman bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en
  de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat
  nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien
  hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
  geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele
  staat en verpakking aan Schotman retourneren, conform de door Schotman verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten
  hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Schotman
  dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de
  terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Schotman kan het herroepingsrecht van de consument
  uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het
  herroepingsrecht geldt slechts indien Schotman dit duidelijk
  in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
  vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door Schotman tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
  consument;b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;d. die snel kunnen bederven of verouderen;

  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt,
  waarop Schotman geen invloed heeft;

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. betreffende logies,
  vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde
  datum of tijdens een bepaalde periode;b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
  begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van
  de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
  prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Schotman producten of
  diensten, waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële
  markt en waar Schotman geen invloed op heeft, met variabele
  prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
  eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
  zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
  bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
  zijn alleen toegestaan indien Schotman dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; ofb. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang
  van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. De in het aanbod van Schotman producten genoemde prijzen zijn inclusief btw (particulieren). En ex btw bedrijven en rechtspersonen.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Schotman staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst,
  de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van
  de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  Indien overeengekomen, staat  Schotman er tevens voor in, dat het product geschikt is voor ander dan
  normaal gebruik.
 2. Een door Schotman, fabrikant, of importeur verstrekte garantie doet niets af aan
  de wettelijke rechten en vorderingen, die de consument op grond van de
  overeenkomst tegenover Schotman kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Schotman zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
  nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
  producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Schotman kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
  voorwaarden is vermeld, zal Schotman geaccepteerde
  bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij
  een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging
  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
  worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
  bestelling geplaatst heeft bericht van Schotman. De consument
  heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Schotman het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk,
  doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Schotman zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.
  Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden
  gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan
  het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
  retourzending zijn voor rekening van consument.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Schotman                  tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
aangewezen en aan Schotmanbekend gemaakte vertegenwoordiger,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en
  die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde schriftelijk
  opzeggen, met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en
  die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het
  einde van de bepaalde duur schriftelijk opzeggen met inachtneming van daartoe
  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 4. – te allen tijde schriftelijk
  opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
  bepaalde periode;b.– tenminste schriftelijk opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn
  aangegaan;c.– altijd schriftelijk opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Schotman voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt
  tot het geregeld afleveren van producten, mag niet stilzwijgend worden verlengd
  of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur
  worden verlengd als de consument te allen tijde schriftelijk mag opzeggen met
  een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste
  drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan
  eenmaal per maand, afleveren van producten.
 3. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
  afleveren van producten wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument
  na een jaar de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn
  van ten hoogste een maand. Tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen de opzegging
  vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
  verschuldigde bedragen terstond worden voldaan en/of op rekening binnen 14
  dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. Bij de
  verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een
  vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is
  bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering
  van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
  plaatsgevonden.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan Schotman te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Schotman behoudens
  wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
  gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Deze kosten zijn de
  productiekosten en daar aan verbonden bestellingen bij toeleveranciers.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Schotman beschikt over een voldoende bekend gemaakte
  klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd,
  volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Schotman,
  nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Schotman ingediende klachten worden binnen een termijn
  van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht
  een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Schotman binnen de           termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst
  en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
  verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een
  geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Schotman en de consument waarop
  deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht
  van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel
van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van
de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

De Nederlands talige algemene voorwaarden zijn bindend. Aan schrijffouten in de Engelstalige Algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleed.